Έργο συνολικού προϋπολογισμού 15.308.398€       Φωτό: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΛ και Αντινομάρχης Πάρης Ευαγγελίου,

Ο Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου σε συνεργασία με την Νομαρχία Αν.Αττικής προχώρησε στη κατάθεση φακέλου συνολικού προϋπολογισμού 15.308.398€, στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με στόχο την δημιουργία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για την εξυπηρέτηση των επιβατών, πλοίων και υπηρεσιών του Λιμένος.

-

Μέσα στα πλαίσια της πρότασης για τα ΟΠΣ-ΟΛΛ περιλαμβάνεται και η διαδικασία καταγραφής και βελτιστοποίησης των διαδικασιών (μέσω του Bussiness Process Re-engineering), κατά την οπαία α ΟΛΛ θα αναθεωρήσει τις διαδικασίες του ούτως ώστε αυτές να βελτιωθούν και να απλουστευτούν.
Ο σημαντικότερος στόχος που τίθεται για τον ΟΛΛ είναι η πολιτική για την αναβάθμιση της Πληροφοριακής ικανότητός του, μέσα από την υλοποίηση ενός σύγχρονου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος λιμενικής κοινότητας που ουσιαστικά θα οδηγήσει στην αντικατάστασή τυχόν υπαρχόντων διάσπαρτων εφαρμογών.
Οι υπάρχουσες σήμερα εφαρμογές καλύπτουν οριακά μόνο τις Οικονομικές υπηρεσίες και ανάγκες και η υιοθέτηση όποιας νέας λειτουργικότητας ή έστω η συμφωνία με νέους κανονισμούς πάντοτε απαιτεί συνεχείς μεταβολές με ρίσκα να εμπεριέχονται στη διαδικασία αυτή, όπως χρονικές καθυστερήσεις, δυσκολίες στην ανακατανομή ανθρώπινων πόρων και υπέρβαση προϋπολογισμών κλπ. Εξάλλου δεν υπάρχει- έως σήμερα- καμία υποστήριξη του Οργανισμού με επιχειρησιακές εφαρμογές που να διασφαλίζουν την ολοκληρωμένη πληροφόρηση της Διοίκησης αλλά και να προστατεύουν περιπτώσεις αστοχιών (π.χ. διαφυγόντα κέρδη, ρήτρες, επίπεδο παροχής υπηρεσιών κα).
Με βάση τα πιο πάνω αναφερόμενα στις δραστηριότητες του ΟΛΛ και κυρίως τις διαπιστώσεις και τις παρατηρήσεις σχεδόν όλων των εμπλεκομένων φορέων προκειμένου να βελτιωθούν οι λειτουργίες των επιβατικών ή/και εμπορικών λιμανιών, να αντιμετωπισθούν κενό και παραλείψεις και να αναβαθμισθούν ποιοτικά οι παρεχόμενες υπηρεσίες, το ΟΠΣ πρέπει να περιλαμβάνει:
• Προμήθεια, εγκατάσταση και παραμετροποίηση συστημάτων εξοπλισμού Πληροφορικής και Λογισμικού σύγχρονης τεχνολογίας σε διατάξεις υψηλής διαθεσιμότητας γιο αδιάλειπτη λειτουργία, για την κάλυψη των υπαρχουσών αλλά και των μελλοντικών απαιτήσεων. .
• Εφαρμογή νέων σύγχρονων τεχνολογιών λογισμικού, web-based, σε όλες τις εφαρμογές για παροχή Υπηρεσιών (Web services) στις υπηρεσίες ταυ Λιμανιού και τους πελάτες του, σύμφωνα με τα διεθνή standards
• Ευθυγράμμιση των υπό προμήθεια συστημάτων Πληροφορικής με την προβλεπόμενη ανάπτυξη του ρόλου του Λιμανιού. σε όγκους και επέκταση υπηρεσιών, με την εφαρμογή και την αξιοποίηση των διαθέσιμων τεχνολογιών Διαδικτύου
• Ομογενοποίηση της τεχνολογικής υποδομής των εφαρμογών που θα χρησιμοποιεί ο οργανισμός.
• Μηχανοργάνωση όλων των διαδικασιών των υπηρεσιών του Λιμανιού μέσα από ένα σύγχρονο ΡΠΣ (Ολοκληρωμένα Πληροφοριακό Σύστημα), που θα ελαχιστοποιήσει τις χειρόγραφες διαδικασίες, θα βελτιστοποιήσει
• την παραγωγή, θα αξιοποιήσει καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό, θα ελέγχει και θα βοηθά την συντήρηση του εξοπλισμού του
Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΛΛ και Αντινομάρχης κος Πάρης Ευαγγελίου, σε συνεργασία με τον Νομάρχη Αν.Αττικής κο Λεωνίδα Κουρή προχωρήσαμε στη κατάθεση αυτού του φακέλου γιατί πιστεύουμε ότι το όφελος υιοθέτησης του Οργανωμένου Πληροφοριακού Συστήματος για τον ΟΛΛ είναι μεγάλο. Καταρχάς συμβάλει στους γενικότερους στόχους του Οργανισμού για εξέλιξη, ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών μας. Παράλληλα τα συγκεκριμένα συστήματα και τεχνολογίες οργανώνουν καλύτερα το ανθρώπινο δυναμικό μέσα οπό τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής και δικτύων, ενώ το καθιστούν πιο παραγωγικό. Έτσι, ενισχύουν την αποτελεσματική λειτουργία του Οργανισμού και βελτιώνουν τη διοικητική και λειτουργική ικανότητα των εμπλεκόμενων φορέων ώστε το λιμάνι να λειτουργήσει κατά αποτελεσματικότερο τρόπο που θα φέρει αύξηση εσόδων αλλά και νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή. Επιγραμματικά, μόνο μπορώ να αναφέρω:
1. Αύξηση Παραγωγικότητας του προσωπικού, εξάλειψη χειρονακτικών διαδικασιών,
2. απελευθερώνοντας το προσωπικό για πιο σημαντικές εργασίες
3. Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων γιο την επιτυχή εφαρμογή ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού λιμανιού στην πληρότητά του (ΟΠΣ)
4. Αξιοποίηση των υφιστάμενων υποδομών και επενδύσεων
5. Μείωση Χρόνου και Κόστους εξυπηρέτησης και βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους συνεργαζόμενους με το λιμάνι φορείς
6. Βελτίωση Ακρίβειας (αξιοπιστίας) Δεδομένων και Διαθεσιμότητας Δεδομένων του Οργανισμού
7. Συμφωνία με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Η πρόταση σε απόλυτη συμφωνία με τις συστάσεις της "Ευρωπαϊκής Πολιτικής Μεταφορών" αφού προωθεί τις θαλάσσιες μεταφορές μέσω της αύξησης της παραγωγικότητας του λιμανιού, ενισχύει την ασφάλεια και την προστασία του περιβάλλοντος εναρμονίζοντας τις διαδικασίες με τις κοινοτικές οδηγίες και κανονισμούς.
Μιλώντας γενικότερα είναι σαφές ότι η ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος λιμενικής κοινότητας εμπλέκει και εξυπηρετεί όλα τα συνεργαζόμενα μέρη όπου η αύξηση της επιβατικής και εμπορευματικής τους κίνησης θα οφείλεται κυρίως στη βελτίωση της σχέσης ποιότητας/ τιμή της προσφερόμενης λιμενικής εξυπηρέτησης που θα προέρχεται χάρη στις σύγχρονες και αποδοτικές εγκαταστάσεις.
Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 231 επισκέπτες και κανένα μέλος