Σε κοινή συνέντευξης Τύπου του Υπουργού Ναυτιλίας και Αιγαίου κ. Μουσουρούλη με τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Αρβανιτόπουλο, παρουσιάστηκε το πλάνο για «Αποκατάσταση και Αναβάθμιση Συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης".  Αναλυτικά:
"Είναι κοινά αποδεκτό ότι τόσο το μέγεθος, όσο και ο δυναμισμός της Ελληνικής Εμπορικής Ναυτιλίας οφείλονται στην διεθνή ανταγωνιστικότητά της, η οποία θεμελιώθηκε στη ναυτική μας παράδοση και οικοδομήθηκε με την ποιοτική ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση.

Το ελληνικό σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, για να διατηρήσει και να ενισχύσει την ποιότητά του, οφείλει να παρακολουθεί και να ενσωματώνει τις ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ναυτικής τεχνολογίας και της αγοράς ναυτικής εργασίας. Προς τούτο, δεν απαιτείται μόνο αναβάθμιση όλων των συντελεστών του συστήματος, αλλά ορθή οργάνωση και αποτελεσματική διοίκηση και διαχείρισή του.
Στον αντίποδα, ο κατακερματισμός και οι συνεχείς εναλλαγές των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου καθώς και η ανεπαρκής χρηματοδότηση του υφιστάμενου συστήματος, έπληξαν την ομαλή λειτουργία του σε κάθε επίπεδο.

Επίπεδα Παρέμβασης για την αποκατάσταση και αναβάθμιση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης.

1. Σε επίπεδο προτεραιοτήτων, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και καταγράφηκαν συγκεκριμένες προτάσεις άμεσων (22) - (Συνημμένο 1), μεσοπρόθεσμων (13) και μακροπρόθεσμων (5) μέτρων για την αναβάθμιση του συστήματος.

Κορυφαία προτεραιότητα αποτελεί η προσαρμογή του συστήματος στις τροποποιήσεις της Διεθνούς Σύμβασης STCW η οποία ορίζει τα ελάχιστα κοινά πρότυπα – επίπεδα εκπαίδευσης και πιστοποίησης, με έναρξη εφαρμογής την 1/7/2013. Στο πλαίσιο αυτό, η Οργανωτική Επιτροπή του Ιδρύματος Ευγενίδη, μετά από εισήγηση Επιτροπής που συγκροτήσαμε στο ΥΝΑ, ανέλαβε την προσαρμογή των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την πιστοποίηση της εγκυρότητάς τους σύμφωνα με τις εν λόγω τροποποιήσεις.

2. Σε θεσμικό επίπεδο, αξιολογούνται οι υφιστάμενες διατάξεις και κανονιστικές πράξεις που διέπουν το σύστημα ναυτικής εκπαίδευσης, με στόχο την προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα και απαιτήσεις. Όσον αφορά στη λειτουργία των θεσμικών οργάνων, το Συμβούλιο Ναυτικής Εκπαίδευσης (Σ.Ν.Ε.), κατεξοχήν γνωμοδοτικό όργανο του Υπουργείου, θα αναβαθμιστεί με αντιπροσωπευτικότερη σύνθεση και ευρύτερες αρμοδιότητες. Σημειώνεται ότι στην πρόσφατη συνεδρίασή του (17/9), το ΣΝΕ εισηγήθηκε την εισαγωγή στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού 200 επιπλέον υποψηφίων σπουδαστών για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014.

3. Σε διοικητικό επίπεδο, οι αρμοδιότητες για τη Ναυτική Εκπαίδευση τίθενται υπό ενιαία διοίκηση. Η νέα υπηρεσία ναυτικής εκπαίδευσης, μεταξύ άλλων δράσεων, θα δημιουργήσει εργαλεία όπως: Help και Service Desk για την εξυπηρέτηση των λειτουργών και των χρηστών του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης, ιστοσελίδα στην Ελληνική και Αγγλική γλώσσα, πλατφόρμα για την εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση (e-learning) κλπ.

4. Σε οργανωτικό επίπεδο και για την αξιοποίηση των ευρύτερων δυνατοτήτων των Ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ, Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων), συγκροτήθηκε Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Εφαρμογής, η οποία αναλαμβάνει τη βελτίωση του σχεδιασμού, της διαχείρισης και υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων δράσεων του Υπουργείου, ανεξαρτήτως πηγής χρηματοδότησης. Η ΚΥΑ σύστασης της Ειδικής Υπηρεσίας αναμένεται να δημοσιευτεί σε ΦΕΚ στις επόμενες ημέρες.

5. Σε επίπεδο υποστήριξης της υπηρεσίας ναυτικής εκπαίδευσης, θα προετοιμαστούν έργα Τεχνικής Βοήθειας όπως η δημιουργία ενός οργανωμένου συστήματος αξιολόγησης και πιστοποίησης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης. Στο αντικείμενο του έργου θα περιληφθεί και ο σχεδιασμός διαδικασιών πιστοποίησης, αναγνώρισης και ισοτιμίας των τίτλων σπουδών που παρέχουν τα ιδιωτικά κέντρα εκπαίδευσης και, κυρίως, κατάρτισης. Με την υλοποίηση του έργου αυτού, αναμένεται να αρθεί και η εκκρεμότητα σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εξάσκησης του ναυτικού επαγγέλματος, η οποία συνδέεται με την αξιολόγηση των Σχολών, δημόσιων και ιδιωτικών, την πιστοποίηση των προσόντων και των δεξιοτήτων, και την αναγνώριση των τίτλων που παρέχονται από φορείς Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

6. Σε επίπεδο σχεδιασμού, συγκροτήθηκε Ομάδα Έργου (Συνημμένο 2), η οποία εκτός από την παρακολούθηση της εφαρμογής των ανωτέρω μέτρων, θα εισηγείται σχετικά με:

 τη δομή, την οργάνωση, την εποπτεία, την πιστοποίηση και τον έλεγχο των διοικητικών, οικονομικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών των Σχολών,
 την κατάρτιση προτύπων εξοπλισμού και προδιαγραφών,
 την ηλεκτρονική διασύνδεση των σχολών με το Υπουργείο
 το σχεδιασμό συστήματος πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων των εκπαιδευτών,
 την αξιολόγηση του νομικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας Ιδιωτικών Σχολών επαγγελματικής επιμόρφωσης και κατάρτισης (ΝΕΚΕ) και των σχεδίων ΠΔ και ΥΑ για την εφαρμογή του σχετικού νόμου.

Η Ομάδα Έργου θα παρουσιάσει άμεσα αναλυτικό πρόγραμμα ενεργειών και χρονοδιάγραμμα εργασιών, ενώ οφείλει να περατώσει το έργο της εντός 4 μηνών. Η Ομάδα θα υποβάλει επίσης προτάσεις βελτίωσης της τριμερούς συνεργασίας (Εργοδοσία, Ναυτεργασία, Υπουργείο) καθώς και αντιμετώπισης του σοβαρού προβλήματος εξεύρεσης πλοίου για την πραγματοποίηση του Α και Β εκπαιδευτικού ταξιδιού των σπουδαστών ΑΕΝ, η έγκαιρη πραγματοποίηση του οποίου, αποτελεί σημαντικό παράγοντα αναβάθμισης της ναυτικής εκπαίδευσης και προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα. Για την επιτυχία του θεσμού του συστήματος εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι το πρόβλημα αναμένεται να ενταθεί με την αύξηση του αριθμού των σπουδαστών και τη μείωση της ζήτησης εκ μέρους των εταιρειών λόγω οικονομικής κρίσης, αναζητούμε λύσεις από κοινού με τους κοινωνικούς εταίρους.

Παράλληλα, αποφασίστηκε η δημιουργία Γραφείου Σταδιοδρομίας, στο οποίο θα απευθύνονται οι δόκιμοι των ΑΕΝ. Το Γραφείο και μόνο αυτό, θα έχει την αρμοδιότητα να επικοινωνεί με τις ναυτιλιακές εταιρείες, ενώ με την υποστήριξη πληροφοριακού συστήματος και δικτυακού τόπου, θα διασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια της κίνησης των σπουδαστών των ΑΕΝ.

Σημειώνεται ότι ο Νόμος ορίζει ως προϋποθέσεις για αξιόπιστη εκπαίδευση, δυο εξάμηνα εκπαιδευτικά ταξίδια για τη λήψη του πτυχίου (ως ελάχιστη προϋπόθεση ορίζεται και το τρίμηνο για το Α ταξίδι). Ειδικότερα, το Β και μη χρηματοδοτούμενο ταξίδι παρουσιάζει προβλήματα και δυσχεραίνει ή καθυστερεί την αποφοίτηση, καθόσον αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την απόκτηση Πτυχίου, αλλά και Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας Γ΄ Τάξης Εμπορικού Ναυτικού. Περαιτέρω μείωση των προϋποθέσεων θα μειώσει, λειτουργικά και ουσιαστικά, την αξιοπιστία του συστήματος εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και δεν θα επιλύσει το πρόβλημα. Και αυτό γιατί εάν προχωρήσει ο δόκιμος στο επόμενο εξάμηνο, χωρίς να έχει πραγματοποιήσει το απαιτούμενο εκπαιδευτικό ταξίδι, εκτός από το έλλειμμα γνώσεων που θα αντιμετωπίζει για τη συνέχιση των σπουδών του, επί πλέον, το βάρος θα μετατεθεί στο τέλος των σπουδών, όπου θα απαιτείται η συμπλήρωση 12μηνης διάρκειας εκπαιδευτικού ταξιδιού.

7. Σε επίπεδο προγραμματισμού, προτεραιότητα αποτελεί ο εκσυγχρονισμός των κτιριακών και λοιπών υποδομών και του εκπαιδευτικού προγράμματος, η αντιμετώπιση των ελλείψεων στα εργαστήρια, στον εκπαιδευτικό εξοπλισμό και τα εποπτικά μέσα, σύμφωνα και με τις επισημάνσεις της EMSA. Οι σχετικές δράσεις θα προσδιορισθούν στο πλαίσιο της ανωτέρω Ομάδας Έργου καθώς και της αξιολόγησης που προαναφέρθηκε και θα ενταχθούν σε ένα Ολοκληρωμένο Πολυετές Πρόγραμμα Αναβάθμισης της Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Ειδικότερα, όσον αφορά στις υποδομές (κτιριακές εγκαταστάσεις), το Υπουργείο προωθεί την αποτύπωση τοπογραφικών σχεδίων, καθώς και τις διαδικασίες νομιμοποίησής τους μέσω νομοθετικών ρυθμίσεων. Ήδη ψηφίστηκε ρύθμιση για τη νομιμοποίηση του συνόλου των εγκαταστάσεων της ΑΕΝ Μακεδονίας, γεγονός που θα επιτρέψει την άμεση αξιοποίηση πόρων του ΕΣΠΑ, καθώς και την εκτέλεση επισκευαστικών έργων με ιδιωτική χρηματοδότηση (Αμερικανικός Νηογνώμων) (συνημμένο 3). Σημειώνεται τέλος, ότι εκτεταμένη παρέμβαση αναβάθμισης της κτιριακής υποδομής του ΚΕΣΕΝ ύψους 900.000 ευρώ, ολοκληρώνεται με χρηματοδότηση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

8. Σε επίπεδο προγράμματος σπουδών, προτεραιότητα αποτελεί η εναρμόνισή τους με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις του ναυτικού επαγγέλματος, αλλά και η ενίσχυση της πρακτικής εκπαίδευσης στα ναυτικά μαθήματα, η βελτίωση της μεθοδολογίας διδασκαλίας, κλπ

9. Σε επίπεδο εκπαιδευτικού προσωπικού, τα προβλήματα αφορούν περισσότερο στην ενημέρωσή του για τη σύγχρονη ναυτική τεχνολογία αλλά και στην έλλειψη πρόσφατης εμπειρίας στη θάλασσα, ενώ υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες προσέλκυσης εκπαιδευτών υψηλού επιπέδου, λόγω έλλειψης προσοντολογίου αλλά και κινήτρων. Παράλληλα, απουσιάζει η αξιολόγηση των εκπαιδευτών καθώς και η δυνατότητα μετεκπαίδευσής τους. Παρά τα προβλήματα αυτά που θα προσπαθήσουμε να αντιμετωπίσουμε μεσοπρόθεσμα, έχουν ήδη γίνει συγκεκριμένα βήματα όπως:

 η νομοθετική ρύθμιση που ήδη ψηφίστηκε, με την οποία οι συνταξιούχοι ΝΑΤ εκπαιδευτές ναυτικών μαθημάτων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και ωριαία αντιμισθία, εξαιρούνται μέχρι την 31-12-2014 από το ν. 3863/2010 (οι περιορισμοί και οι μειώσεις των συντάξεών τους είχαν ως αποτέλεσμα να μην προσέρχονται και οι θέσεις στις Σχολές να παραμένουν κενές) (συνημμένο 3),

 η τροπολογία που προωθούμε για τη βελτίωση της διαδικασίας μονιμοποίησης των με τριετή θητεία επίκουρων καθηγητών εφαρμογών ΑΕΝ (τροποποίηση του Ν.3450/2006) (Συνημμένο 4) και

 η προκήρυξη 202 θέσεων ωρομισθίων καθηγητών ΑΕΝ-ΚΕΣΕΝ (μειωμένες κατά 10%)

10. Σε επίπεδο σχεδιασμού και χρηματοδότησης, εκτός από τις ήδη δεσμευμένες πιστώσεις ύψους 14 εκατ. Ευρώ από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) «Εκπαίδευση και διά βίου Μάθηση», το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου και το Υπουργείο Παιδείας, σχεδιάζουμε από κοινού ένα πλέγμα δράσεων και ενεργειών προκειμένου η ναυτική εκπαίδευση να μπορεί να ανταποκριθεί στο νέο περιβάλλον που δημιουργεί αφενός, η αύξηση του ενδιαφέροντος των νέων για το ναυτικό επάγγελμα και αφετέρου, οι πρόσθετες υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή της αναθεωρημένης Διεθνούς Σύμβασης STCW.

Οι νέες δράσεις και ενέργειες αναφέρονται σε χρονικό ορίζοντα μέχρι το 2015 (ολοκλήρωση ΕΣΠΑ) και αρθρώνονται στις ακόλουθες πέντε (5) θεματικές ενότητες:

 «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των Α.Ε.Ν. και στελεχών ΥΝΑ»
 «Ολοκληρωμένο Σύστημα ασύγχρονης ηλεκτρονικής τηλεκπαίδευσης (e-learning)»
 «Πρόγραμμα πληροφόρησης - προσέλκυσης νέων στο ναυτικό επάγγελμα & προβολής των Α.Ε.Ν»
 «Εναρμόνιση συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης με την αναθεωρημένη STCW, καθώς και τις ισχύουσες Κοινοτικές Οδηγίες»
 Δημιουργία γραφείων διασύνδεσης / σταδιοδρομίας
Ο προϋπολογισμός των ανωτέρω δράσεων δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Παράλληλα, ύστερα από στενή συνεργασία με την πολιτική ηγεσία και τα στελέχη του Υπουργείου Παιδείας, συμφωνήσαμε να επενδυθούν επιπλέον πόροι ύψους 35 εκατ. Ευρώ για τη χρηματοδότηση έως το 2015, δυο δράσεων:

 10 εκατ. Ευρώ για την υποστήριξη του εκπαιδευτικού συστήματος των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού, προκειμένου να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη λειτουργία τους με την κάλυψη του κόστους των ωρομίσθιων καθηγητών και

 25 εκατ. Ευρώ για την κάλυψη του κόστους της επιδότησης του Α΄ εκπαιδευτικού ταξιδιού των ΑΕΝ (Συνημμένο 5).

Τέλος, με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, συμφωνήθηκε, πως οι σπουδαστές των Ακαδημιών θα εφοδιαστούν με το δελτίο ειδικού εισιτηρίου αστικών συγκοινωνιών (πάσο), ενώ οι σπουδαστές των Ακαδημιών που βρίσκονται κοντά σε περιοχές στις οποίες λειτουργούν ΤΕΙ και ΑΕΙ, θα μπορούν να κάνουν χρήση και των κουπονιών σίτισης όπως και οι λοιποί φοιτητές.

Προκειμένου να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι σπουδαστές και οι οικογένειές τους, ιδίως στις σχολές που δεν παρέχουν τη δυνατότητα εσωτερικής διαμονής ή/και δεν βρίσκονται κοντά σε περιοχές που λειτουργούν ΤΕΙ και ΑΕΙ, το Υπουργείο μας καταβάλει προσπάθειες να καλύψει το κόστος σίτισης, η οποία, θυμίζουμε ότι διακόπηκε ξαφνικά το 2011.

Σημειώνουμε ότι στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, εκτός από δράσεις προϋπολογισμού 20 εκατ. Ευρώ για την κατάρτιση ανέργων ναυτικών που έχουν ήδη ενταχθεί και υλοποιούνται, προωθούμε και νέες στοχευμένες δράσεις τις οποίες και θα παρουσιάσουμε σύντομα (Συνημμένο 5).

Σημειώνουμε επίσης ότι στις Σχολές Συνεχιζόμενης Κατάρτισης του ΥΝΑ (ΚΕΣΕΝ), ήδη από το Β΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ II) υλοποιούνται δράσεις που αφορούν στην κατάρτιση ανέργων Ναυτικών.

Όσον αφορά στο περιφερειακό σκέλος του ΕΣΠΑ έχουν ενταχθεί και βρίσκονται στο στάδιο της δημοσίευσης σχετικής προκήρυξης δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 6,2 εκατ. Ευρώ για την προμήθεια Τεχνικού και Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού (Συνημμένο 6).

Μετά από συνεργασία του Υπουργείου με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των ΠΕΠ «Μακεδονίας – Θράκης» και «Αττικής» έχουν δεσμευθεί και βρίσκονται στο στάδιο υποβολής, προτάσεις για προμήθεια αντίστοιχου εξοπλισμού ύψους 13 εκατ. Ευρώ (Συνημμένο 6).

Τέλος, η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών αποφάσισε πρόσφατα να χρηματοδοτήσει την προσπάθεια του Υπουργείου για την αναβάθμιση των υποδομών ναυτικής εκπαίδευσης με 5 εκατ. Ευρώ.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ελάχιστος προϋπολογισμός των επενδύσεων που προγραμματίζουμε για την αναβάθμιση του συστήματος ναυτικής εκπαίδευσης, ανέρχεται στο ποσό τα 60 εκατ. Ευρώ. Συνυπολογίζοντας και τις δράσεις που ήδη υλοποιούνται ο προϋπολογισμός αυτός ανέρχεται σε 94 εκατ. Ευρώ.

Παράλληλα με την αξιοποίηση του ΕΣΠΑ, προσπαθούμε να καλύψουμε το έλλειμμα που εξακολουθεί να υπάρχει στον προϋπολογισμό της ναυτικής εκπαίδευσης, ούτως ώστε να εξασφαλισθεί η μακροχρόνια βιωσιμότητα του Κεφαλαίου Ναυτικής Εκπαίδευσης (ΚΝΕ) και συνακόλουθα, η αδιάλειπτη χρηματοδότηση του συστήματος Ναυτικής Εκπαίδευσης.

Για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του ΚΝΕ, θα συνταχθεί σχετική μελέτη από εξειδικευμένο φορέα, ο οποίος θα κληθεί να υποβάλει προτάσεις.

Σημειώνουμε ότι η ΕΕΕ, με επιστολή της 24/2/2012, έχει παραιτηθεί του δικαιώματος είσπραξης 15% επί των ποσών που εισπράττει από το ΝΑΤ ήδη από 1/1/2012 και μετά (απαιτείται τροποποίηση διατάξεων άρθρου 3 παρ. 4 ΝΔ 99/73). Με την απόφαση αυτή θα μειωθούν οι οφειλές του ΚΝΕ προς τα σωματεία πλοιοκτητών από 2,66 εκατ. Ευρώ για το 2013 στο 1,55 Ευρώ.

Παράλληλα, εξετάζουμε τη δυνατότητα χρήσης έναντι ανταλλάγματος υπέρ του ΚΝΕ των προσομοιωτών (simulators) των ΑΕΝ, προκειμένου να παρέχεται συνεχής επιμόρφωση στα στελέχη των ναυτιλιακών εταιριών που υπηρετούν σε πλοία.

11. Όσον αφορά στην Ιδιωτική Ναυτική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΝΕΚΕ), είναι γνωστό ότι οι ρυθμίσεις του Νόμου 3153/2003 όπως τροποποιήθηκε με τον 3450/2006, δεν έχουν υλοποιηθεί.

Λαμβάνοντας υπόψη:

 τα δεδομένα σε διεθνές επίπεδο (μοντέλο εκπαίδευσης στην Ε.Ε., αυξημένες απαιτήσεις στην παγκοσμιοποιημένη αγορά ναυτικής εργασίας κλπ),

 τα δεδομένα στη χώρα μας από τη λειτουργία της μεταλυκειακής ιδιωτικής εκπαίδευσης σε πολλούς τομείς καθώς και από τη λειτουργία διάσπαρτων κέντρων ιδιωτικής ναυτικής εκπαίδευσης,

 τα όρια και τις δυνατότητες της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης,

αποφασίζουμε να προωθήσουμε την ιδιωτική ναυτική εκπαίδευση και κατάρτιση, τροποποιώντας το ισχύον θεσμικό στην ακόλουθη κατεύθυνση:

 Οι Σχολές ΝΕΚΕ θα λειτουργούν υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των ΑΕΝ και των λοιπών Σχολών Εμπορικού Ναυτικού, θα ελέγχονται και θα εποπτεύονται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου.

 Τα προσόντα των αποφοίτων θα πιστοποιούνται με βάση τα κριτήρια και τις διαδικασίες ενιαίου συστήματος πιστοποίησης.

Στη βάση των ανωτέρω προϋποθέσεων, λαμβάνοντας υπόψη τις ρυθμίσεις του άρθρου 16 του Συντάγματος και με δεδομένη την προσπάθεια αναβάθμισης της δημόσιας ναυτικής εκπαίδευσης, το Υπουργείο Ναυτιλίας και Αιγαίου θα προχωρήσει στην έκδοση των αναγκαίων κανονιστικών πράξεων.

Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 167 guests και κανένα μέλος