Φωτό ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΑΚΗΣ: Γιάννης Θεολ. Θεολογίτης

Το Υπουργείο Εξωτερικών ,η γραμματεία ευρωπαϊκών υποθέσεων ,σε χθεσινή σύσκεψη μεταξύ φορέων της ναυτιλίας υπό την προεδρία του Διευθυντή της Γ4 Διεύθυνσης Δικαιοσύνης Εσωτερικών Υποθέσεων και ΣΕΝΓΚΕΝ ,κ. Ιωάννη Ε Ραπτάκη πληρεξουσίου Υπουργού Β, στην οποία παρευρέθη ο πρόεδρος του ΠΣ(Ε)ΝΠ & Ε.Χ.Λ κ. Θεολογίτης Ιωάννης, αποφάσισε να σταματήσει την διαμεσολάβηση για την διαδικασία χορήγησης θεωρήσεων Schengen σε ναυτικούς και οι αρμόδιοι φορείς να διαβιβάζουν απ΄ ευθείας στις κατά τόπους Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές και όχι μέσω του Υπουργείου Εξωτερικών τα σχετικά αιτήματα συνοδευόμενα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά, όπως προβλέπονται στο κεκτημένο Schengen και την εθνική μας νομοθεσία.
Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά που αποφασίστηκε να αποστέλλονται στην αρμόδια Προξενική Αρχή είναι τα κατωτέρω:
ΑΙΤΗΣΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ, ο οποίος πρέπει να κατέχει άδεια ναυτικού πράκτορα από την οικεία λιμενική αρχή, με τα πλήρη στοιχεία τους στην οποία περιλαμβάνονται:
Η ταυτότητα του ναυτικού ( Όνομα ,Επώνυμο, Υπηκοότητα, Ημερομηνία Γέννησης, Αριθμό Διαβατηρίου και βαθμός).
Η προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης στο χώρο Schengen / Ελλάδα και ναυτολόγησης του αιτούντος.
Τα στοιχεία του πράκτορα στη χώρα που πρόκειται να χορηγηθεί η θεώρηση (local shipping /manning agency).
Το όνομα ,ο αριθμός νηολογίου η σημαία και ο αριθμός ΙΜΟ.
Η προβλεπόμενη ημερομηνία άφιξης του πλοίου στον λιμένα στον οποίο πρόκειται να ναυτολογηθεί ο ναυτικός.
Αντίγραφο του συμβολαίου απασχόλησης του υπό ναυτολόγηση (Contract or Letter of appointment) ατόμου, από τον (local shipping /manning agency).
ΓΡΑΠΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Η ΤΟΥ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ σε υπεύθυνη δήλωση Ν/1599/1986 .
Εξακολουθούν και Ισχύουν η ΚΥΑ 4803/13/10-η΄/05.05.2000 ΦΕΚ 629/τ.Β΄12.05.2000 και η εφαρμογή ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ.810/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουλίου 2009 με τον οποίο θεσπίζεται Κοινοτικός Κώδικας Θεωρήσεων και ο οποίος τίθεται σε ισχύ από την 5η Απριλίου 2010 (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 243/1-15.09.2009).
Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίστηκαν από κοινού, μετά την πρόταση του προέδρου του ΠΣ(Ε)ΝΠ & Ε.Χ.Λ η εφαρμογή να αρχίσει μετά δίμηνο.Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 103 guests και κανένα μέλος