«Kανόνια» από ακτοπλοϊκές εταιρείες φοβάται το υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και παίρνει ήδη τα πρώτα μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσει ότι τα νησιά δεν θα μείνουν χωρίς πλοίο.

Το ΥΠΑΑΝ προωθεί νομοθετική διάταξη σύμφωνα με την οποία σε περίπτωση που πλοιοκτήτης αδυνατεί να πραγματοποιήσει δρομολόγιο ο υπουργός μπορεί να συνάψει σύμβαση απευθείας ανάθεσης με άλλη εταιρεία να εκτελέσει δρομολόγια έναντι μισθώματος μέχρις ότου αντιμετωπισθεί το πρόβλημα είτε με διαγωνισμό είτε με κάλυψη του κενού με ελεύθερη δρομολόγηση.

Επίσης με άλλη διάταξη παρέχει τη δυνατότητα στις ακτοπλοϊκές εταιρείες που εξυπηρετούν άγονες γραμμές να αξιοποιήσουν το Προεδρικό Διάταγμα 118/2007 και να λαμβάνουν μία προκαταβολή μέχρι και 50% του συνολικού μισθώματος εάν έχουν εκτελέσει, για ένα χρονικό διάστημα (πχ. Ένα μήνα) τη σύμβαση. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η ρευστότητα των εταιρειών οι οποίες αδυνατούν πλέον-ορισμένες εξ αυτών- να προμηθευτούν καύσιμα.

Ακτοπλοϊκοί κύκλοι σχολίαζαν χθες ότι οι διατάξεις που προωθεί το ΥΠΑΑΝ είναι σε θετική κατεύθυνση ενώ υπενθύμιζαν τις προειδοποιήσεις περί κατάρρευσης του κλάδου. «Ο κλάδος τα δύο τελευταία χρόνια (2009 και 2010) έχει εγγράψει συνολικές ζημιές ύψους 560 εκατ. ευρώ, ενώ και το 2011 δεν προβλέπεται καλύτερο.

Εάν πτωχεύσει η ακτοπλοΐα τότε το κράτος θα κληθεί να επιδοτήσει το σύνολο των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών με 1,2 δισ. ευρώ ετησίως για να έχει ό,τι σήμερα απολαμβάνει δωρεάν με τις ελεύθερες δρομολογήσεις», τονίζει ο ΣΕΕΝ στο υπόμνημα που παρέδωσε στο υφυπουργό Ανάπτυξης Αδωνι Γεωργιάδη στη πρόσφατη συνάντηση που είχε το προεδρείο του Συνδέσμου.

Τι αναφέρει η διάταξη

Στο άρθρο 47 του σχεδίου νόμου «Ανάπτυξη θαλασσίου και αλιευτικού τουρισμού και λοιπές διατάξεις» το οποίο τροποποιεί το άρθρο οκτώ περί δημοσίων συμβάσεων του νόμου 2932/2001, αναφέρονται μεταξύ άλλων τα εξής:

«11. Σε περίπτωση μη εκτέλεσης των δρομολογίων λόγω αθέτησης της υποχρέωσης του πλοιοκτήτη ή αδυναμίας εκτέλεσης αυτών για οποιονδήποτε λόγο, στο πλαίσιο είτε τακτικής (εμπρόθεσμης ή εκπρόθεσμης) δρομολόγησης είτε με οποιασδήποτε μορφής σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, αν κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για λόγους κοινωνικής, οικονομικής και εδαφικής συνοχής ή κάλυψης επειγουσών συγκοινωνιακών αναγκών, ο ΥΠ.Α.Α.Ν. μπορεί, ακόμα και πριν από την κήρυξη του πλοιοκτήτη εκπτώτου, να αναθέτει απ' ευθείας με την υπογραφή σύμβασης ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, χωρίς την τήρηση διαγωνιστικής διαδικασίας και κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη, τη διενέργεια των δρομολογίων σε πλοιοκτήτη άλλου πλοίου, που πληροί τις προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις, έναντι μισθώματος.

Η διάρκεια της σύμβασης σε αυτή την περίπτωση ορίζεται το αργότερο μέχρι την έναρξη της εκτέλεσης δρομολογίων με τακτική (εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη) δρομολόγηση, διαφορετικά μέχρι τη σύναψη σύμβασης αποκλειστικής εξυπηρέτησης της δρομολογιακής γραμμής και σε περίπτωση που δεν συναφθεί τέτοια σύμβαση μέχρι την προκήρυξη μειοδοτικού διαγωνισμού, οπότε έχει εφαρμογή η διάταξη της παραγράφου 9.

Το καταβλητέο μίσθωμα είναι αυτό της αρχικής σύμβασης που συνήφθη κατόπιν μειοδοτικού διαγωνισμού, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ορίζεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Σ.Α.Σ. Οι διατάξεις του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 9, έχουν εφαρμογή και στην περίπτωση αυτή.

12. Το άρθρο έβδομο έχει εφαρμογή και στις γραμμές που εξυπηρετούνται με σύμβαση ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας.

13. Στις συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας, οι διατάξεις του π.δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α' 150), όπως ισχύει κάθε φορά, εφαρμόζονται συμπληρωματικά και μόνο για τα θέματα που δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, τους όρους της πρόσκλησης ή της προκήρυξης, κατά περίπτωση, και τους όρους της σύμβασης».

Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι το σχέδιο νόμου προβλέπει την αναδρομική εφαρμογή της διάταξης των παραγράφων 11 και 12.

Δεύτερη συνεδρίαση

Την προσεχή Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί η δεύτερη συνάντηση της επιτροπής για τη μελέτη των προβλημάτων της ακτοπλοΐας την οποία συνέστησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Αδωνις Γεωργιάδης.

ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 278 guests και κανένα μέλος