Aπό το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ II) έχει ανακοινωθεί παράταση της προθεσμίας υποβολής προτάσεων για την Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός», η οποία αφορά στην ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων.

Επ’ ευκαιρία της παράτασης, θα υπενθυμίσουμε τα κυριότερα σημεία της Πράξης που αφορά και στα νησιά μας.

Τι σημαίνει «Εναλλακτικός Τουρισμός». Οπως αναφέρεται στον οδηγό του προγράμματος, ο εναλλακτικός τουρισμός περιλαμβάνει το σύνολο των τουριστικών υπηρεσιών, οι οποίες διακρίνονται ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες, τις προτιμήσεις και τα κίνητρα των τουριστών, απευθύνονται σε ένα εξειδικευμένο κοινό, τηρούν τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και συμβάλλουν στην άμβλυνση της εποχικότητας της τουριστικής ζήτησης.
Μορφές εναλλακτικού τουρισμού είναι: ο πολιτιστικός τουρισμός, ο θαλάσσιος τουρισμός, ο τουρισμός υπαίθρου, ο γαστρονομικός τουρισμός, ο τουρισμός υγείας και ευεξίας, ο συνεδριακός τουρισμός κ.ά.
Η Πράξη «Εναλλακτικός Τουρισμός» αφορά στην υλοποίηση επενδύσεων στον τομέα του τουρισμού από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και λειτουργούν εντός της ελληνικής επικράτειας, ενώ δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού (Ε.Κ.) 1998/2006 όπως ισχύει.
Επιλέξιμες επιχειρήσεις
Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία της Πράξης, επιλέξιμες επιχειρήσεις είναι: φυσικά ή νομικά πρόσωπα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία), που παρέχουν ή δύνανται να παρέχουν εναλλακτικά προϊόντα και υπηρεσίες τουριστικού ενδιαφέροντος και που λειτουργούν νόμιμα.
Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής επενδυτικής πρότασης οι δημόσιες επιχειρήσεις και οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, αλλά κατ’ εξαίρεσιν, στο πλαίσιο της πράξης επιτρέπεται να υποβάλλουν επενδυτική πρόταση δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, αναπτυξιακές ανώνυμες εταιρείες, επιχειρήσεις ΟΤΑ ειδικού σκοπού, επιχειρήσεις των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, επιμελητήρια, συνεταιρισμοί και ενώσεις συνεταιρισμών, τοπικοί σύλλογοι, ιδρύματα κ.λπ., υπό την προϋπόθεση ότι μετέχουν ως εταίροι σε εταιρικό σχήμα μαζί με τουλάχιστον μία από τις τουριστικές επιχειρήσεις του άρθρου 2 του Ν. 2160/1993 (ΦΕΚ Α΄ 118), όπως ισχύει και η συμμετοχή τους αθροιστικά δεν υπερβαίνει το 25% του προϋπολογισμού του έργου.
Επιλέξιμα σχέδια
Στην πράξη, επιλέξιμα θεωρούνται επενδυτικά σχέδια υφιστάμενων επιχειρήσεων με προϋπολογισμό που κυμαίνεται από 15.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ και φυσικό αντικείμενο για την ανάπτυξη των εναλλακτικών τουριστικών δραστηριοτήτων.
Κύριοι στόχοι των επενδυτικών σχεδίων που θα ενισχυθούν, σύμφωνα με τον προδημοσιευμένο οδηγό, είναι ενδεικτικά οι παρακάτω:
- Η ανάπτυξη εναλλακτικών τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
- Η προσωποποίηση και εξατομίκευση της τουριστικής εμπειρίας.
- Η παροχή ολοκληρωμένων τουριστικών υπηρεσιών σε ειδικές ομάδες επισκεπτών (π.χ. επαγγελματικές ομάδες, ΑμΕΑ κ.λπ.).
- Η διαφοροποίηση των παρεχομένων τουριστικών προϊόντων και υπηρεσιών από τις μορφές μαζικού τουρισμού.
- Η διασύνδεση των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών με την τοπική παραγωγή.
- Η τουριστική αξιοποίηση των τοπικών, φυσικών και πολιτιστικών πόρων.
- Η εισαγωγή καινοτόμων και ολοκληρωμένων παρεμβάσεων για την ανάπτυξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού.
- Η ενίσχυση της αειφορίας και η μείωση των εξωτερικών επιβαρύνσεων των παρεχομένων τουριστικών υπηρεσιών και δραστηριοτήτων.
- Η διάχυση και η ενίσχυση της πιστοποίησης της ποιότητας σε όλα τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.
Επιλέξιμες δαπάνες
Οι επιλέξιμες δαπάνες καθορίζονται σε εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (το σύνολο των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγούνται σε μία δεδομένη επιχείρηση δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών) και αναφέρονται αποκλειστικά σε πάγια και άυλα στοιχεία επένδυσης, καθώς και σε παροχή συμβουλών και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες που εξυπηρετούν αποκλειστικά τις επιλέξιμες ενέργειες. Οι δαπάνες που ενισχύονται αφορούν σε προμήθεια συστημάτων και εξοπλισμού, διαμόρφωση χώρων και δημιουργία βοηθητικών εγκαταστάσεων, αμοιβές συμβούλων, ενέργειες προβολής και επικοινωνίας κ.λπ.
Ποσοστό επιδότησης
Το ύψος της χρηματοδότησης ορίζεται ως ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου. Κυμαίνεται δε από 40% έως 45% (η προσαύξηση 5% δίνεται σε επενδυτικά σχέδια που θα υλοποιηθούν σε νησιά με λιγότερους από 3.100 κατοίκους), ενώ το υπόλοιπο ποσό μπορεί να καλυφθεί και μέσω τραπεζικού δανεισμού.
Χρηματοδότηση
Η χρηματοδότηση μπορεί να γίνει το πολύ σε δύο φάσεις:
- Χορήγηση προκαταβολής μέχρι το 50% της δημόσιας χρηματοδότησης κατά την έναρξη υλοποίησης.
- Χορήγηση υπολοίπου χρηματοδότησης με την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της επένδυσης.
Η αποπληρωμή γίνεται μετά τον έλεγχο επίτευξης στόχων και την οριστική παραλαβή του έργου που πραγματοποιείται κατόπιν σχετικού αιτήματος του επενδυτή από αρμόδια στελέχη του Ενδιάμεσου Φορέα Ε. Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα.
Προτάσεις κατατίθενται έως την 30ή Δεκεμβρίου 2011.
Εξαιρέσεις
Ο Κανονισμός (Ε.Κ.) 1998/2006 εξαιρεί:
- Τις ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας.
- Τις ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με την πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων.
- Τις ενισχύσεις σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με τη μεταποίηση και την εμπορία γεωργικών προϊόντων στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1. Οταν το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
2. Οταν η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς.
- Τις ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη-μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και τη λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με εξαγωγική δραστηριότητα.
- Τις ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχωρίων αγαθών αντί των εισαγομένων.
- Τις ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του άνθρακα.
- Τις ενισχύσεις για την απόκτηση οχημάτων οδικών εμπορευματικών μεταφορών οι οποίες χορηγούνται σε επιχειρήσεις που εκτελούν οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων.
- Τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε προβληματικές επιχειρήσεις.


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 87 guests και κανένα μέλος