Στη διευκόλυνση της ταχείας διεξαγωγής των διερευνήσεων ασφάλειας ναυσιπλοΐας και της κατάλληλης ανάλυσης έπειτα από ναυτικά ατυχήματα και συμβάντα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια που τα προκάλεσαν..

...στοχεύει το σχέδιο νόμου που κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αφορά την προσαρμογή της νομοθεσίας της χώρας μας στις διατάξεις της Οδηγίας 2009/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για τα ναυτικά ατυχήματα.

Το σχέδιο νόμου κατατέθηκε χθες από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στην Ελλάδα και άλλες τρεις χώρες (Πολωνία, Αυστρία, Ηνωμένο Βασίλειο), για μη κοινοποίηση των μέτρων μεταφοράς στο εσωτερικό δίκαιο της οδηγίας 2009/18 περί διερεύνησης ατυχημάτων στις θαλάσσιες μεταφορές. Αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει μέχρι τις 17 Ιουνίου 2011.

Η εν λόγω οδηγία θεσπίζει τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διερεύνηση των ατυχημάτων στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

Σκοπός της οδηγίας είναι να βελτιωθεί η ασφάλεια στη θάλασσα και η πρόληψη της ρύπανσης από τα πλοία, με την επιβολή υποχρέωσης στα κράτη-μέλη να διενεργούν έρευνες ως προς την ασφάλεια μετά τα σοβαρότερα θαλάσσια ατυχήματα. Με τις έρευνες αυτές, πέραν της ενδεχόμενης αναζήτησης ποινικών ευθυνών, τις οποίες διεξάγουν ανεξάρτητοι οργανισμοί, πρέπει να προσδιορίζονται τα αίτια των ατυχημάτων και να εξάγονται διδάγματα ώστε να βελτιωθεί μελλοντικά η ασφάλεια στη θάλασσα.

Μη λαμβάνοντας τα αναγκαία μέτρα, τα συγκεκριμένα κράτη-μέλη παρακωλύουν τη συγκρότηση του συστήματος διερεύνησης, αναφέρει η Κομισιόν

Υπηρεσία διερεύνησης

Στο σχέδιο προβλέπεται η σύσταση Ελληνικής Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (ΕΛΥΔΝΑ), με έδρα τον Πειραιά και αρμοδιότητα τη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων, σύμφωνα με τον Κώδικα Διερεύνησης Ατυχημάτων και τις διατάξεις του παρόντος. Η Υπηρεσία είναι διοικητικά αυτοτελής και υπάγεται στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Τι περιλαμβάνει

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου ενσωματώνει το κείμενο της Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο και εισάγει πρόσθετες νομοθετικές ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή της στη χώρα μας.

Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δομείται σε τρεις βασικές ενότητες: Τη νομική δομή του νέου οργανισμού, ο οποίος συνιστάται, το νομικό πλαίσιο της τεχνικής διερεύνησης και το πλαίσιο της συνεργασίας με άλλα κράτη της Ε.Ε. και τρίτα κράτη.

Η τεχνική διερεύνηση των ναυτικών ατυχημάτων, που καθιερώνεται με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, αποτελεί διαδικασία που δεν συνδέεται με τον καθορισμό υπαιτιότητας ή την απόδοση ευθυνών.

Το πεδίο εφαρμογής, σε σχέση με το υφιστάμενο εθνικό νομικό πλαίσιο, διευρύνεται και αφορά ναυτικά ατυχήματα:

i. σε όλα τα υπό ελληνική σημαία πλοία ανεξαρτήτως του τόπου που συμβαίνουν,

ii. σε πλοία ανεξαρτήτως σημαίας που λαμβάνουν χώρα εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων ή εντός της περιοχής έρευνας και διάσωσης της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι υπηρεσίες έρευνας και διάσωσης ή άλλης μορφής παροχής βοήθειας έχουν προσφερθεί για το σκοπό αυτό,

iii. για τα οποία η Ελλάδα έχει άλλα ουσιαστικά συμφέροντα.

Επίσης προβλέπει υποχρέωση διερεύνησης για κάθε πολύ σοβαρό ναυτικό ατύχημα, σε αντίθεση με τα σοβαρά ατυχήματα όπου δίδεται η δυνατότητα προκριματικής εκτίμησης και λήψης αιτιολογημένης απόφασης για τη διεξαγωγή ή μη τεχνικής διερεύνησης. Επιπλέον, προβλέπεται η άμεση διεξαγωγή διερεύνησης, αλλά δίνεται και η δυνατότητα έναρξής της εντός διμήνου από την ημερομηνία του συμβάντος. Κατά τη διερεύνηση δεν υφίσταται η έννοια της κατάθεσης, αλλά των συνεντεύξεων, ενώ η όλη προσέγγιση είναι καθαρά τεχνική.

ΠΗΓΗ: Ναυτεμπορική


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 187 guests και κανένα μέλος