Ο Πρόεδρος του ΠΣΕΑΣ κ. Γιάννης Θεολ. Θεολογίτης

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΒΑΤΗ

Ο επιβάτης δικαιούται:

1.Να υπαναχωρήσει της σύμβασης μεταφοράς και να του επιστραφεί, ανάλογα του χρόνου ασκήσεως του δικαιώματος , ολόκληρος ο ναύλος ή ποσοστό αυτού ή να τροποποιήσει το εισιτήριο του.

2.Χρηματική αποζημίωση σε ποσοστό επί του ναύλου ή άλλη αντισταθμιστική παροχή μετά από συμφωνία με τον μεταφορέα για τις περιπτώσεις, καθυστέρησης, διακοπής-ακύρωσης του ταξιδίου, λόγω βλάβης ή ζημιάς του πλοίου ή υπαιτιότητας του μεταφορέα. Επίσης και υπό προϋποθέσεις, τροφοδοσία και κατάλυμα με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα, όταν η καθυστέρηση ή η ακύρωση ή η διακοπή του δρομολογίου δημιουργεί την ανάγκη διανυκτέρευσης. Εφόσον η παροχή καταλύματος δεν είναι εφικτή καταβάλλεται χρηματική αποζημίωση.

3.Να ενημερώνεται σε περίπτωση ματαίωσης- ακύρωσης ,αλλαγής ή καθυστέρησης του προγραμματισμένου δρομολογίου εφόσον έχει γνωστοποιήσει τα στοιχεία επικοινωνίας του.

4.Να ενημερώνεται κατά τη διάρκεια του πλου σε περίπτωση καθυστέρησης και για τον εκτιμώμενο χρόνο αυτής.

5. Να μεταφέρει χειραποσκευές βάρους μέχρι 50 κιλών, χωρίς να καταβάλλει ιδιαίτερο ναύλο.

6.Να προωθηθεί στον προορισμό του με το ίδιο ή το πρώτο διαθέσιμο ή άλλο πλοίο με μέριμνα και δαπάνη του μεταφορέα σε περίπτωση βλάβης ή ζημίας του πλοίου.

7.Για τη διατύπωση παράπονου ή καταγγελίας κατά τη διάρκεια του πλου να απευθύνεται στον ορισμένο αξιωματικό του πλοίου. Να απευθύνεται αρχικά στην πλοιοκτήτρια εταιρεία-πλοιοκτήτη του πλοίου (μεταφορέα) ή σε άλλο εκ του νόμου πρόσωπο και να διατυπώνει εγγράφως σε ειδικό έντυπο, το παράπονο ή καταγγελία ή οποιαδήποτε απαίτηση που απορρέει από τις διατάξεις του νόμου.

8. Για διαφορές οι οποίες δεν επιλύθηκαν ή δεν δόθηκαν για αυτές απαντήσεις ή επαρκείς εξηγήσεις, διαβιβάζονται αρχικά στις οριζόμενες με Υπουργική Απόφαση Υπηρεσίες εποπτείας και διαχείρισης παραπόνων και στη συνέχεια στον Συνήγορο του Καταναλωτή.

Β. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΒΑΤΗ

Ο επιβάτης υποχρεούται:

1. Να προσέρχεται στο πλοίο μισή ώρα πριν την προγραμματισμένη ώρα απόπλου και να φέρει το όχημα στο χώρο αναμονής φόρτωσης τουλάχιστον 1 ώρα πριν τον απόπλου.

2. Να καταλαμβάνει την αντίστοιχη θέση που αναγράφεται επί του εισιτηρίου, να μην τοποθετεί τις αποσκευές του ή άλλα αντικείμενα επάνω στα καθίσματα ή σε άλλες θέσεις επιβατών ώστε να στερείται η θέση άλλου επιβάτη και να συμμορφώνεται στους κανονισμούς του πλοίου καθώς και στις οδηγίες του πλοίαρχου ή του προσωπικού του πλοίου που σχετίζεται με την ησυχία , ευταξία, καθαριότητα και ασφάλεια του πλοίου.

3. Να μην μεταφέρει εκρηκτικές, εύφλεκτες, εμπρηστικές και γενικά επικίνδυνες ύλες.

4. Να δίνει τα ακριβή στοιχεία ταυτότητάς του και εφόσον το επιθυμεί στοιχεία επικοινωνίας για την ενημέρωσή του σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης ή ματαίωσης του δρομολογίου.

5. Να μη μεταβιβάζει το εισιτήριο του.

Γ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ

Ο μεταφορέας υποχρεούται:

1.Να ανακοινώνει δημόσια τα δρομολόγια και να πληροφορεί σχετικά και εγκαίρως το κοινό.

2.Να παρέχει υπηρεσίες χωρίς διακρίσεις στους επιβάτες και να λαμβάνει κάθε μέτρο ασφάλειας και υγιεινής των επιβατών. Στα άτομα μειωμένης κινητικότητας ή στα άτομα που χρήζουν ειδικής φροντίδας (όπως βρέφη, μικρά παιδιά, εγκύους, ηλικιωμένα πρόσωπα)να παρέχει να παρέχει κάθε δυνατή βοήθεια και εξυπηρέτηση.

3.Να ανακοινώνει με προσβάσιμες στους επιβάτες μορφές αναγγελίας την οποιαδήποτε καθυστέρηση στον απόπλου , πλου και κατάπλου του πλοίου, αναφέροντας τόσο τον εκτιμώμενο χρόνο όσο και την αιτία της καθυστέρησης.

4.Να ενημερώνει για τις τιμές και τις εκπτώσεις.

5.Να τηρεί οργανωμένες διαδικασίες, καταγραφής και επίλυσης ή απάντησης παράπονων διαμαρτυριών.

SUMMARY OF THE PRINCIPAL RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PASSENGER AND OF THE CARRIER IN REGULAR SEA TRANSPORT

Law 3709/2008 (Government Gazette Bulletin 213 A)

A. RIGHTS OF THE PASSENGER

The passenger has the right to:

1. Repudiate the transport contract and be reimbursed, depending on the time of exercise of the right, for all or part of the freight or to modify his/her ticket.

2. Receive compensation in the form of a percentage on the freight or other compensation upon agreement with the carrier in case of denied boarding, delay, and interruption-cancellation of the voyage due to a breakdown of or damage to the ship or due to the carrier’s fault or failure to reach the destination.

3. Be notified in case of cancellation, change or delay of the scheduled route, provided that he/she has made his/her contact details known.

4. Be informed, in case of a delay during the voyage, of both the estimated time of arrival and of the reasons thereof.

5. Carry hand-luggage weighing up to 50 kg, without paying any additional freight.

6. Receive catering and accommodation by care and at the expense of the carrier, when there is need for overnight accommodation due to a delay or cancellation or interruption of the voyage. In case that the provision of accommodation is not possible, a pecuniary compensation shall be paid.

7. Reach his/her destination with the same or the first available ship or another ship by care and at the expense of the carrier in case of a breakdown of or damage to the ship.

8. Address the designated officer of the ship in order to lodge any complaints during the voyage; to address the ship-owning company (carrier) or the issuer of the ticket or the shipping agent designated by the carrier at each port and to formulate in writing, on a standard form provided on the ship or by the issuer of the ticket or the port authority or the entity managing the port, any complaint or claim arising pursuant to the provisions of the law.

9. As regards any complaints which no answers or sufficient explanations were given to by the carrier or the issuer of the ticket or any claims that were not satisfied, to fill in and submit the same standard complaint form with the supervisory and complaints Offices specified by a Ministerial Decree. Any disputes that are not resolved or which no answers or sufficient explanations were given to by the carrier or the issuer of the ticket shall be forwarded to the Consumer Ombudsman.

B. OBLIGATIONS OF THE PASSENGER

The passenger is obliged to:

1. Arrive at the port half an hour before the scheduled departure time of the ship and bring his/her vehicle at the boarding waiting area at least 1 hour before the departure time.

2. Occupy the place indicated on the ticket, not put his/her baggage or other objects on his/her seat or on the seats of other passengers and comply with the ship’s regulations as well as with the instructions given by the captain or the crew regarding the peace, good order, cleanliness and safety of the ship.

3. Not carry explosive, inflammable, incendiary and dangerous materials in general.

4. Provide his/her correct particulars and, if the passenger so desires, contact details, so as to be notified in case of delay or cancellation of the trip.

C. OBLIGATIONS OF THE CARRIER

The carrier is obliged to:

1. Publicly announce the routes by any suitable means and timely inform the public about their execution.

2. Provide services to the passengers without discrimination and take all measures regarding the safety and hygiene of the passengers.

3. Inform the passengers with all available means about any delay in the departure, voyage and arrival of the ship, announcing both the estimated time of arrival and the reasons of such delay.

4. Inform any interested passenger, prior to the issuance of the ticket, about the applicable prices and deductions and to not increase the price of a ticket booked through an electronic booking system until the date and time agreed for the receipt of or payment for the ticket.

5. Maintain suitable procedures for receiving, recording and resolving or answering to complaints made by the passengers and provide to the passengers precise information about such procedures.

6. Place in visible places on board the ship and at the place of issuance of the ticket a table in the Greek and in the English language setting forth the rights and obligations of the passenger and of the carrier.

7. Inform in detail the passenger about his/her rights and obligations deriving from the provisions of the law.

 

 


Επισκεψιμότητα

Αυτήν τη στιγμή επισκέπτονται τον ιστότοπό μας 107 επισκέπτες και κανένα μέλος